PARAMETRY EMISJI

O EMITENCIE

Spółka MedApp S.A. jest innowacyjną spółką, oferującą unikatowe rozwiązania telemedyczne nowej generacji. Telemedycyna, oparta na technologii umożliwiającej zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Wystarczy wspomnieć  prognozy przedstawione w raporcie mHealth Intelligence, zgodnie z którymi wartość światowego rynek mHealth (aplikacje mobilne w ochronie zdrowia)wzrośnie z 10,3 mld USD w 2016 r., do 49,1 mld USD w 2020 r.

Istotnym budulcem sukcesu Spółki jest wyjątkowa kooperacja dwóch światów – nauki i biznesu. Ciągłe tworzenie nowych innowacji jest możliwe dzięki zaangażowaniu i pasji zaplecza naukowego firmy. Informatycy, programiści, inżynierowie i kadra zarządzająca MedApp tworzą zespół pozwalający na pewne konkurowanie z firmami o zbliżonym profilu.

Dzięki licznym występom na konferencjach merytorycznych i targach branżowych, w kraju i za granicą, m.in. w Stanach Zjednoczonych i Azji, Spółka MedApp S.A. zbudowała pozycję eksperta w branży telemedycznej. Wiarygodności działaniom dodaje fakt, że Spółka notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Pod poniższym linkiem znajduje się film ilustrujący zastosowanie i wykorzystanie CarnaLife Holo, jednego z produktów oferowanych przez Emitenta:

Prezentacja Video Medapp

Uczula się inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w Dokumencie Ofertowym, do których zalicza się m. in. ryzyko utraty płynności finansowej, ryzyko związane ze strukturą finansowania, ryzyka związane z sytuacją makroekonomiczną, czy ryzyka związane z rynkiem kapitałowym.

PORTFOLIO

PLIKI DO POBRANIA

W CELU ZŁOŻENIA ZAPISU WYPEŁNIJ PONIŻSZE POLA FORMULARZA

Zapis na Akcje może być złożony jedynie przez osobę, która zawarła z PCDM umowę świadczenia usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych (dalej: Umowa), została poddana badaniu w kierunku ustalenia grupy docelowej oraz należy do grupy docelowej przewidzianej dla Akcji, bądź mimo, że do takiej grupy nie należy, nabywa Akcje wyłącznie z własnej inicjatywy, została ostrzeżona, iż jest poza grupą docelową Akcji i oświadczyła, że mimo to wyraża wolę nabycia Akcji. W przypadku, gdy zawarto Umowę i Klient należy do grupy docelowej ustalonej dla Akcji, informację potwierdzającą możliwość złożenia zapisu na Akcje Serii G wyślemy w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail wraz z formularzem zapisu na Akcje. Jeżeli zawarto Umowę, a Klient nie należy do grupy docelowej ustalonej dla Akcji, w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail prześlemy stosowne ostrzeżenie wraz z instrukcją dalszego postępowania. W przypadku zapisu składanego korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagane jest również dołączenie kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że zapis taki nie zostanie uznany za złożony. W przypadku gdy nie zawarto Umowy, zostanie ona wysłana wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do jej podpisania w ciągu 24 godzin na wskazany adres e-mail.

Zapis na Akcje może być złożony po dostarczeniu wyżej wskazanych, podpisanych dokumentów oraz po podpisaniu przez PCDM umowy. Wymagane jest również dołączenie do tych dokumentów kopii dowodu tożsamości i kopii dodatkowego dokumentu poświadczającego tożsamość. Ich brak spowoduje, że Umowa nie będzie mogła zostać zawarta. O fakcie podpisania Umowy i możliwości złożenia zapisu, PCDM poinformuje mailem załączając formularz zapisu na Akcje.

Skontaktuj się z nami.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt w jednej z podanych poniżej form:

Prosper Capital
Dom Maklerski S.A.
Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa
+48 (22) 201 11 30
+48 (22) 201 11 29
biuro@pcdm.pl
Pn – Pt: 9:00-17:00
Sb – Nd : Nieczynne

INFORMACJA

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII G MedApp S.A.

Na następnej stronie zamieszczone są materiały dotyczące Emitenta – MedApp S.A. i oferty Akcji Serii G Emitenta, w tym Dokument Ofertowy. Dokument Ofertowy MedApp S.A. sporządzony został w związku z ofertą publiczną 4.000.000 akcji  na okaziciela Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Dokument Ofertowy jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach Serii G i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje Serii G jest zapoznanie się z treścią Dokumentu Ofertowego.

ZASTRZEŻENIA:

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, w tym treścią dokumentów włączonych do dokumentu przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje, opisanymi w punktach Dokumentu Ofertowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Akcji powinny być podejmowane po analizie treści całego Dokumentu Ofertowego.

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem Akcji nie narusza przepisów prawa. Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działające w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia Akcji. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Dokument Ofertowy nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument Ofertowy ani Akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

– nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

– nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933), ani nie reprezentuje i nie działa na rachunek takiej osoby,

– przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyższe informacje, akceptuje ich treść oraz wyraża zgodę na przedstawione w nich ograniczenia.

Disclaimery

Uczula się inwestorów, że z inwestycją w akcje wiąże się szereg czynników ryzyka opisanych w Rozdziale I Dokumentu Ofertowego.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii G jest Dokument Ofertowy akcji serii G dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki www.medapp.pl oraz oferującego www.pcdm.pl. Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje i nie zatwierdza Dokumentu Ofertowego.